Farnost Nadějkov – jsme součástí širší farnosti (Jistebnice, Borotín,..) Během tří setkání synody v Nadějkově jsme objevili plno krásných osobních sdílení. Synoda proběhla ve velice osobním duchu a vyplynulo z ní hodně přání a tužeb. Snažíme se tyto touhy zachytit a pokračovat v synodě. Níže v textu jsou zachycena naše přání. Přání se budeme snažit společnými silami přetvořit do živoucí podoby.

List Jakubův 2, 18 Někdo však řekne: „Jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.

Další pokračování synodálního procesu je v našich rukách. Proto prosím, a budeme velmi rádi, když rozšíříte tento seznam vašich přání.

  SERVIS A ÚDRŽBA
  KOSTEL
Interiér – péče o liturgický prostor, sochy, obrazy
Úklid – Kdo provádí úklid, kdo pečuje o vysavač, nakupuje pytlíky, kdo a kdy?
Květiny – Nemusí být super květiny, ale aby se zapojili i ostatní.
– Byli bychom rádi, kdyby se ještě někdo zapojil do výzdoby kostela.
– Je možnost také zapojovat lidi zvenčí (např. Zdobení kostela).
Opravy na kostele – Co je třeba opravit (hlavní dveře, varhany, fasáda,…), bude řešit farní rada nebo celé společenství? Revize – hasičké, hromosvody,…..
  Chceme v kostele něco změnit? Obrazy, sochy, lavice, nová zpovědnice,…
  FARA
  Chceme si jí opravit sami nebo prodat? Chceme mít vůbec pěknou farní zahradu? Kdo o ní pečuje?
Nápad řešit zimní mše mimo kostel ve vytápěné místnosti.
Chceme mít vytápěný prostor pro děti a skupinky ke scházení?
Další majetek farnosti.  


Plody našeho společenství plynoucí ze synody:

Kněz – Kdo je to a jaká je jeho úloha?  
Jáhen – Je vhodný kandidát, který by působil v našem kraji? Pomohl by v širší farnosti?  
Akolyta – Využíváme ho? Jaká je jeho funkce?  Máme dva akolyty.
Pastorační asistent – Výpomoc a koordinace? Je potřeba?  
Ministranti – Máme ve farnosti? Máme z mladších někoho, kdo by šel ministrovat? Vzdělávají se ministranti? Kdo je vede?  
Čtenáři – Kdo čte? Kurz pro čtenáře? Přemýšlí čtenář o textu nebo jen dostane pět minut přede mší knihu?
– Nebylo by špatné, aby se více věřících zapojilo do čtení písma.
 
Kostelník – Kdo je náš kostelník? Pomoc kostelníkovi. Co když je nemocný?  
Lid – Jsme společenství, kde se mohu svěřit? Pomůže mi společenství, když jsem v nouzi? Je třeba ve farnosti někoho navštívit? Odešel někdo z našeho společenství?  
Farní rada – Co je úlohou rady? Chceme řešit věci kolem kostela synodálním způsobem?
– Je potřeba zvolit farní radu a pravidelně se scházet
24.11.22 1. setkání rady
Ekonomická rada – Je zapotřebí řešit ekonomické otázky naše společenství? Jak využít peníze, které máme k dispozici? Nákupy věcí pro liturgii.  
Liturgie zapojujeme se zpěvem (předzpívávání písní přede mší?), čtením, nošení darů….
známe liturgický rok?
Vím co se děje a proč během bohoslužby?
jsme připraveni na mši (čtení písma den předem?)
pozvat hosta na liturgiku?
Sbor? Koncert na Vánoce? Malé koncerty našich farníků během roku (2-3 písně)?.
Hudební nástroje v našem společenství.
Obnovit průvod s dary.
 

 

 

Téma   Kdo má na starosti
     
Biblická hodina – Když nečtu Bibli a katechismus, tak ani nemůžu vědět co všechno nevím a těžko pak mohu obhajovat svoji víru.) Pravidelné čtení bible doma nebo poslouchání lidí, kterým rádi nasloucháme (video a diskuse, modlitba,…).  
Varhany

– Oprava varhan, kontrola smluv
– Přístup dalších varhaníků
– Cvičení i zástup
– Zpívání písní z Hosany během bohoslužby.
– Špatně se nám zpívá s varhanami (je těžké se sjednotit).
– Mohli by také probíhat adorace se zpěvy bez varhan.
– Zpěv žalmy – je nějaká schola nebo učitel, který by se věnoval výuce?

 
Děti Prostor pro děti během mše svaté.
– Mše pro děti nebo mládež, rytmické mše.
– Přeji si, aby ve farnosti probíhaly Farní Tábory?.
 
Spolky – Zapojení spolků – Fikar, Skauti (skautská mše,…)  
Spolupráce s okolím – Spolupráce s okolními farnostmi – Jistebnice, Sepekov, Chyšky, Milevský klášter,…  
Sakrální místa Nadějkovska – Jaká máme sakrální místa? Svátky a patroni kostela? Socha sv. Jana Nepomuckého v Nadějkově. Pobožnosti v Modlíkově. Kdo pečuje o tato místa?
– Opravy křížků. Spolupráce s Olgou Černou a Jiřím Bendou ohledně putovních cest a údržbou křížků.
 
Poutě – Poutě (na Svatou Horu, nebo jen do Sepekova?)
– Putovní okruhy v okolí Nadějkova.
– Chceme jezdit s farností někam na výlety. Zájezd do Říma nebo po Čechách.
 
Slavení – Dříve zde probíhali při prvním pátku v měsíci během dne adorace (farníci se po půl hodině střídali v hlídání kostela)
– Vytvoření akce spojené s místními farním patronem – sv. Martinem.
– Dříve zde probíhali při prvním pátku v měsíci během dne adorace (farníci se po půl hodině střídali v hlídání kostela)
 
Modlitba – Možnost doplnění modlitby ke sv. Archandělu Michaelu + další kratší modlitby po skončení mše.
– Modlitba za kněze na konci mše
– Modlitby matek.
– Obnovení modliteb v Hodkovské kapličce (alespoň 1. měsíčně).
– Společná modlitba breviáře nebo úvod do modlitby církve.
 
Webové stránky Kronika kostela?
Digitální kalendář farnosti.
Popřání k narozeninám po mši?
Přímluvy za nemocné v naší farnosti?
Webové stránky – informace a informovanost (biblická, farní rada, pravidelné modlitby v Hodkově, Modlíkov,…..Budeme mít web, kde vše zapíšeme a kdo se o to stará? Fotografie?
 
Mše svatá – Obnovit po covidu průvod s dary. Obnoveno
Společenství – Rád bych, kdyby se vytvářeli další farní společenství (mimo mši).
Přeji si, aby ve farnosti probíhaly Kurzy Alfa?
 

 

Římanům 12
1Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.

2A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

3Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.

4Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol,

5tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.

6Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou.

7Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí.

8Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.

9Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.

10Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

11V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.

12Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

13Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.

14Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo.

15Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.

16Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.

17Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.

18Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.