Mše svatá se koná ve farním kostele Nejsvětější Trojice v neděli v 8:00 a ve čtvrtek v 18:00.

Fotogalerie nadějkovské farnosti.

Území farnosti:
Nadějkov • Bezděkov • Hronova Vesec • Hubov • Kaliště • Křenovy Dvory • Modlíkov • Mozolov • Nepřejov • Petříkovice • Pohořelice • Starcova Lhota • Šichova Vesec • Větrov • Vratišov

Farní rada: P. Pavel Němec, Josef Dvořák, Anežka Kožmínová, Ján Krajč, Šárka Peterková, Pavel Vach, Jiří Benda a Vladimír Kotalík.

Kontakt
Římskokatolická farnost Nadějkov
se sídlem Kostelní 92, 391 33 Jistebnice
P. Mgr. Ing. Pavel Němec, DiS., administrátor farnosti
Telefon 731 604 447
E-mail rkf.nadejkov@dicb.cz
DS: vvg7x45


Farní kostel Nejsvětější Trojice v Nadějkově
První kostel ke cti sv. Trojice na místě kaple sv. Anny byl vystavěn kol r. 1628 na náklad Adama Fridricha Doudlebského s manželkou Dorotou, rozenou Varatislavovou z Mitrovic. Nově přestavěn r. 1738 za V. Ignáce Deyma ze Stříteže. Na hlavním oltáři je obraz sv, Trojice od akad. mal. Karla Becka. Mezi dlažebními kameny jsou kamenné příkrovy hrobky, kde uloženy pozůstatky barona Antonína Feuersteina, jehož socha nalézá se ve výklenku kostelního zdiva.
Na vítězném oblouku, polokruhově sklenutém na straně k lodi je znak z kamene vytesaný (v pravém poli půlměsíc, v levém tři hvězdy vertikálně nad sebou) s letopočtem 1695. Cennosti chrámové popsány v Soupisu památek historických a uměleckých v Království Českém, pol. okres sedlčanský, od Dra A. Podlahy a Ed. Šittlera z r. 1899. Ve zvonici na věži as 30 vysoké bývaly zavěšeny tři zvony, z nichž dva, první o průměru 66 cm a výšce 49 cm z r. 1791 a druhý 28 cm vysoký a 38 cm široký, zrekvírovány v I. světové válce. Zůstal prostřední z r. 1728, 36 cm vysoký a 49 cm široký. Po válce pořízeny dva nové zvony, jeden osadníky a jeden z daru amerického krajana Josefa Duška, ale i ty byly opět ve II. světové válce dne 23.3.1942 zrekvírovány. Kostelní věž byla r. 1923 pobyta plechem a červeně natřena nákladem 1200 Kč. Během měsíce srpna a září r. 1935 provedeny opravy chrámového zařízení a kostel vymalován ak. malířem Josefem Rakem z Prahy nákladem 15 000 Kč ze sbírek, které vynesly 33 000 kč. Pořízena též nová okna, lavice a hromosvody a opraveny varhany.
(Zdroj: https://nadejkovsko.cz/historie/nadejkovske-domy/namesti-p-chocholouska/)

Fara
Farní budova zděná, jednopatrová, do r. 1946 šindelem krytá, nyní krytina eternitová. Byla postavena v r. 1738 péčí hraběte V. I. Deyma, dílem na útraty kostelního jmění za 105 0 zl. a 23 kr. Matrika vedena od r. 1725. Přiléhá k ní zahrada, bývalý hřbitov v sousedství kostela.
Farní budova, jejíž střecha byla velice sešlá, byla v r. 1946 z výnosu sbírek a dobrovolných směn občanstva opravena a střecha pokryta eternitem. Dříví na krov věnovali okolní občané, opravy si přes to vyžádaly náklad 42 520 Kč. Farář na odpočinku, na faře bydlící, je Bohuslav Veselý, který tu působí od r. 1925. Na farní budově je umístěna pamětní deska Prokopa Chocholouška, která tu byla zasazena ku dni 7.7.1914, výročí 50letého úmrtí spisovatele. V budově uložena pamětní kniha Chocholouškova a pamětní kniha farní, německy psaná do r. 1848 a od té doby česky Ant. Čechoslavem Fikarem, zasloužilým občanem zdejším a farářem od r. 1846 do r. 1866, a jeho nástupci.
(Zdroj: https://nadejkovsko.cz/historie/nadejkovske-domy/namesti-p-chocholouska/)