Cesta světla

Hodkov 2021

(Inspirováno a použité texty publikace Palumbieri, Sabino.Via Lucis. ze zdroje https://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2015/03/Cesta-sv%C4%9Btla.pdf. – upraveno)

Naše cesta světla navazuje na cestu křížovou a v dalších čtrnácti zamyšleních v ní jsme doprovázeni od prázdného hrobu k Letnicím. Zmrtvýchvstalý, s nímž se na této cestě setkáváme, nám otvírá novou životní perspektivu.

Jsme zde, abychom si uvědomili, jak naše cesta se Vzkříšeným osvěcuje náš život. Snažme se nalézt ve Vzkříšení pramen pokoje, radosti a nového života.

ÚVOD 

Prosíme tě, Otče, sešli na nás, svého Ducha světla… a uschopni nás k lásce, abychom byli věrnými svědky tvého vzkříšení k novému životu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

I. zastavení  JEŽÍŠOVO ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Z evangelia podle Matouše: Anděl řekl ženám: Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.“ (Mt 28,5-6) 

Anděl oznamuje novinu života: „Nemějte strach!“ Člověk na to od věků čeká: smrt je mrtvá. Zazářil život.

Vzkříšený Ježíši, svět potřebuje znovu slyšet tvé evangelium. Učiň nás důvěryhodnými hlasateli této krásné zvěsti. Dej, ať myslíme jako ty, milujeme jako ty, sloužíme jako ty. Amen.

Lektor: Toto je den, který učinil Pán. Aleluja.
Všichni: Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

II. zastavení – PETR A JAN U PRÁZDNÉHO HROBU 

Z evangelia podle Jana: Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil.(Jan 20,6-8)

Věříme v Boží všemohoucnost. Bůh může, neboť je mocný, Bůh chce, neboť je Otec, Bůh činí, neboť je věrný. 

Jedině ty, vzkříšený Ježíši, znovu přinášíš do našeho života radost a dáváš nám vidět prázdný hrob. Dej, ať plně důvěřujeme všemohoucnosti tvé lásky, která přemáhá i smrt. Amen.

Lektor: Toto je den, který učinil Pán. Aleluja.
Všichni: Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

3. zastavení – VZKŘÍŠENÝ SE UKAZUJE MARII MAGDALÉNĚ

Z evangelia podle Jana: Ježíš jí řekl: Marie!Obrátila se a zvolala hebrejsky: Rabbuni, to znamená ‘Mistře’. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: Viděla jsem Pána a toto mi řekl. (Jan 20,16.18)

Vzkříšený svěřuje jedné ženě úkol hlásat hlasatelům nádhernou zvěst o zmrtvýchvstání. S bohatstvím svého ženství se žena v církvi stává tou, která předává radost a život. I nám Marie Magdalská ukazuje Krista.

Vzkříšený Ježíši, voláš nás, protože nás miluješ. Pomoz nám kráčet po cestách světa, v rodině, ve škole, v práci a hlásat to, co jsi nám svěřil – zprávu o životě. Vždyť ty žiješ navěky. Amen.

Lektor: Toto je den, který učinil Pán. Aleluja.
Všichni: Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

4. zastavení – VZKŘÍŠENÝ NA CESTĚ DO EMAUZ

Z evangelia podle Lukáše: Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emauzy. Připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Řekl: Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci! Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma. (Lk 24,13.15.25.27)

Ježíš se v Emauzích stává naším společníkem na cestě. Naslouchá, ptá se a pak vysvětluje. Zůstaň s námi, Pane, neboť se připozdívá. A učiň z nás svědky svých velikonoc.

Lektor: Toto je den, který učinil Pán. Aleluja.
Všichni: Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

V. zastavení JEŽÍŠ SE DÁVÁ POZNAT PŘI LÁMÁNÍ CHLEBA

Z evangelia podle Lukáše: Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. (Lk 24, 30-31)

Pomalý proces našeho poznání: dvěma učedníkům se otevírají oči při lámání chleba a víra dovršuje otevřenost srdce.

Pane slávy, pomoz nám připravovat naše slavení tím, že budeme umývat unavené nohy nejposlednějších; tím, že budeme přijímat do svého srdce a do svých domovů potřebné, kteří jsou tvým živým obrazem. Amen.

Lektor: Toto je den, který učinil Pán. Aleluja.
Všichni: Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

VI. zastavení PÁN JEŽÍŠ SE ZJEVUJE UČEDNÍKŮM

Z evangelia podle Lukáše: Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám.“ Řekl jim: Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“ (Lk 24,36.38-39)

Vzkříšený je trpělivým Mistrem – slovem a gesty vede své přátele k přijetí pravdy o vzkříšení.

Vzkříšený Ježíši, dej, ať se s tebou setkáváme jako s Živým a osvoboď nás od přízraků, které si o tobě vytváříme. Uschopni nás, abychom byli tvými znameními, aby svět uvěřil. Amen.

Lektor: Toto je den, který učinil Pán. Aleluja.
Všichni: Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

VII. zastavení JEŽÍŠ DÁVÁ UČEDNÍKŮM MOC ODPOUŠTĚT HŘÍCHY

Z evangelia podle Jana: Téhož dne večer – prvního dne po sobotě… přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těchslovech na ně dechl a řekl jim: Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. (Jan 20, 19.21-23)

Vzkříšený zde předává pokoj, „šalom“, odpuštění hříchů. 

Přijď, Duchu svatý, ty který jsi láskou Otce a Syna, a pohni nás ke spravedlnosti a pokoji; dej, ať přejdeme od hříchu k milosti. Naplň nás láskou, ať jsme velikonočními lidmi. Amen.

Lektor: Toto je den, který učinil Pán. Aleluja.
Všichni: Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

VIII. zastavení PÁN JEŽÍŠ UTVRZUJE VÍRU TOMÁŠE

Z evangelia podle Jana: Potom řekl Tomášovi: Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř! Tomáš mu odpověděl: Můj Pán a můj Bůh. (Jan 20, 27-28)

Nevěřící Tomáš je uchopen za ruku a veden, aby se dotknul ran zemřelého, který vstal z mrtvých. Tyto jizvy jsou zárukou Ježíšových tvrzení.

Vzkříšený Ježíši, víra není snadná, ale přivádí ke štěstí. Pane života, přijď nám vstříc v naší nedůvěře, daruj nám víru, vzbuď v nás důvěru, upevni nás ve věrnosti. Amen.

Lektor: Toto je den, který učinil Pán. Aleluja.
Všichni: Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

IX. zastavení JEŽÍŠ SUČEDNÍKY U TIBERIADSKÉHO MOŘE

Z evangelia podle Jana: Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl:„Nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli: „Nemáme. Řekl jim: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.“ Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. (Jan 21, 4-6)

Ježíš Vzkříšený se přibližuje a žádá, abychom znovu rozhodili sítě naděje a lásky. Vzkříšený Ježíši, učiň nás poslušnými, abychom mohli po svých neúspěších obnovit naději. Učiň nás svědky tvých Velikonoc v každodenním životě, v našich stereotypech a problémech, kde na nás od vždycky čekáš. Amen.

Lektor: Toto je den, který učinil Pán. Aleluja.
Všichni: Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

X. zastavení PÁN JEŽÍŠ POVĚŘUJE PETRA PASTÝŘEM CÍRKVE

Z evangelia podle Jana: Zeptal se ho potřetí: Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce! (Jan 21, 17)

Petr je velikonočním darem. Je to náš bratr, který se stal pastýřem, aby nás vedl ve jménu Ježíšově.

Vzkříšený Ježíši, každého dne se obracíš i na nás. Svěřuješ nám, spolu s Petrem a pod jeho vedením, část svého lidu. Dej nám pochopit, že se o ně dobře staráme tím, že je milujeme a že skrze obětování vlastního života je živíme tvou pravdou a tvým pokojem. Amen.

Lektor: Toto je den, který učinil Pán. Aleluja.
Všichni: Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

XI. zastavení PÁN JEŽÍŠ POSÍLÁ UČEDNÍKY DO CELÉHO SVĚTA

Z evangelia podle Matouše: Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všemnárodům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28, 18-20)

Vzkříšený je s námi až do konce světa. Moc, kterou mu dal Otec, předává svým přátelům, lidem z masa a kostí, oděným Duchem.

Vzkříšený Ježíši, samotní nic nezmůžemeJe v nás slabost, obdaruj nás svou silou. Je v nás strach, dodej nám odvahu. Je v nás noc, rozsviť v nás světlo. Jsou v nás krize, dej, ať se proměníme ve svědky tvého vzkříšení. Amen.

Lektor: Toto je den, který učinil Pán. Aleluja.
Všichni: Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

XII. zastavení PÁN JEŽÍŠ VYSTUPUJE DO NEBE

Ze Skutků apoštolů: „Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.“ (Sk 1,9)

On mezi lidmi zůstává podle svého příslibu: „Já jsem s vámi po všechny dny.“

Vzkříšený Ježíši, odešel jsi připravit nám místo. Dej ať jsou naše oči zaměřeny tam, kde je věčná radost. Dej, ať v síle tohoto pohledu dokážeme zde na zemi převést od smrti ke vzkříšení každého člověka, zvláště ty nejchudší. Amen.

Lektor: Toto je den, který učinil Pán. Aleluja.
Všichni: Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

XIII. zastavení SMARII VOČEKÁVÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Ze Skutků apoštolů: „Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. … Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“ (Sk 1, 12.14)

Apoštolové očekávají v modlitbě Ducha svatého.Církev je shromážděná v modlitbě a v trvalé jednotě srdcí.

Ježíši Vzkříšený, stále přítomný ve svém velikonočním společenství, sešli nám na přímluvu Panny Marie Ducha života, Ducha radosti, Ducha pokoje, Ducha lásky, Ducha velikonoc. Amen.

Lektor: Toto je den, který učinil Pán. Aleluja.
Všichni: Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

XIV. zastavení PÁN JEŽÍŠ SESÍLÁ UČEDNÍKŮM DUCHA SVATÉHO

Ze Skutků apoštolů: Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (Sk 2, 2-4)

V síle Ducha se zrodila církev. Nové lidstvo se vydává na cestu.

Duchu svatý, který nevyslovitelně spojuješ Otce a Syna, který nás spojuješ se Vzkříšeným. Jsi to ty, kdo dnesomlazuješ církev, aby sloužila lidem toužícím po jednotě a pokoje.

Lektor: Toto je den, který učinil Pán. Aleluja.
Všichni: Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

ZÁVĚR

Chceme prosit se svatým Augustinem: „Dýchej ve mně, Duchu svatý, abych myslel na to, co je svaté. Povzbuzuj mě, Duchu svatý, abych konal to, co je svaté. Přitahuj mě, Duchu svatý, abych miloval to, co je svaté. Posiluj mě, Duchu svatý, abych nikdy neztratil to, co je svaté.“ Amen.

Připojme modlitbu na úmysl sv. otce: např. Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci…

Zakončení: Můžeme rozsvítit svíčku jako „traditio lucis“: „Jdi a nes světlo Krista Vzkříšeného bratřím, které potkáš.“ Doma můžeme vykonat obnovu křestního slibu.